Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Offertes en aanbiedingen
Artikel   4 – Overeenkomst en Meerwerk
Artikel   5 – Rechten en Verplichtingen Relax ‘m Mode
Artikel   6 – Rechten en Verplichtingen voor de klant en het herroepingsrecht
Artikel   7 – Levering en Levertijd
Artikel   8 – Betaling
Artikel   9 – Voorbehoud van Eigendom & Intellectueel Eigendom
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Onderbreking van de Diensten en Overmacht
Artikel 12 – Duur overeenkomst en beëindiging en levering
Artikel 13 – Conformiteit
Artikel 14 – Bijzondere bepalingen Cursussen Relax ‘m Mode
Artikel 15 – Overige bepalingen en Toepasselijk Recht

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Relax ‘m Mode: de eenmanszaak Relax ‘m Mode, gevestigd te Rosmalen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78729793.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Relax ‘m Mode een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: alle producten die Relax ‘m Mode aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van op maat gemaakte vrouwenkleding. Daarnaast het aanbieden van een online cursus, een seizoen gids (e-book) en een persoonlijk kledingadvies via Zoom.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Relax ‘m Mode en de klant krachtens welke Relax ‘m Mode de producten zal leveren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Relax ‘m Mode worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.relaxmmode.nl.    

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Relax ‘m Mode gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging met Relax ‘m Mode of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Relax ‘m Mode en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Relax ‘m Mode zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van het product.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder beschikbaarheidsvoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Relax ‘m Mode zal in de offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van het product.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Relax ‘m Mode het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Relax ‘m Mode gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Relax ‘m Mode niet.

3.5. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Relax ‘m Mode zal de producten leveren en verzenden na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Relax ‘m Mode gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, zonder btw tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.

3.8. Relax ‘m Mode behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Relax ‘m Mode behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Relax ‘m Mode is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Relax ‘m Mode verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Relax ‘m Mode binnen bekwame tijd overgaan tot levering van de producten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Relax ‘m Mode onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Relax ‘m Mode heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Relax ‘m Mode zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de particuliere klant een overeenkomst met Relax ‘m Mode wil annuleren is dit alleen mogelijk als het gaat om niet-op maat gemaakte producten. De klant dient Relax ‘m Mode schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

4.7. Indien de klant een overeenkomst met betrekking tot het persoonlijke kledingadvies met Relax ‘m Mode wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR RELAX ‘M MODE

5.1. Relax ‘m Mode garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Relax ‘m Mode spant zich in om de gegevens die Relax ‘m Mode voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Relax ‘m Mode met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Relax ‘m Mode is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Relax ‘m Mode uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Relax ‘m Mode eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Relax ‘m Mode en/of overige promotionele uitingen van Relax ‘m Mode.

5.6. Relax ‘m Mode is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Relax ‘m Mode tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.7. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Relax ‘m Mode gaat bestanddelen voor de te leveren producten pas bestellen nadat de klant akkoord gegeven heeft op voorstellen, afbeeldingen en maten. Na akkoord van de klant met betrekking tot het te maken product, is Relax ‘m Mode niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden van het product. De klant is tevens zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste afmetingen en/of maten.

5.8. Modellen, kleuren, materialen en afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Relax ‘m Mode spant zich echter wel in om problemen/klachten in verband met geleverde producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9. Bij onjuist gebruik is Relax ‘m Mode niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Relax ‘m Mode te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Relax ‘m Mode onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Relax ‘m Mode om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Relax ‘m Mode zijn verstrekt, heeft Relax ‘m Mode het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Relax ‘m Mode steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Relax ‘m Mode geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Relax ‘m Mode binnen 8 dagen na levering van het product doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst. Relax ‘m Mode streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten vrijwaart de klant Relax ‘m Mode van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Relax ‘m Mode nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Relax ‘m Mode niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Relax ‘m Mode inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Relax ‘m Mode is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Relax ‘m Mode tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een standaard product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Relax ‘m Mode mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Relax ‘m Mode. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die door Relax ‘m Mode tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (maten, speciale kleuren en stoffen etc.).

6.13. Indien de klant Relax ‘m Mode de opdracht geeft tot het maken van op maat gemaakte artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren en het recht op herroeping.

6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Gebruikte, beschadigde, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Relax ‘m Mode geaccepteerd.

6.16. Relax ‘m Mode kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.17. Relax ‘m Mode verstuurt de producten met pakketpost van PostNL via Myparcel. Relax ‘m Mode is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Relax ‘m Mode. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Relax ‘m Mode, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Relax ‘m Mode te hanteren leveringstermijn varieert per bestelling. De door Relax ‘m Mode opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Relax ‘m Mode zal de bestellingen binnen 5 tot 10 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.2. Een door Relax ‘m Mode vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Relax ‘m Mode niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Relax ‘m Mode, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Relax ‘m Mode mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Relax ‘m Mode beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

7.6. Aan de leveringsplicht van Relax ‘m Mode zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Relax ‘m Mode geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

7.8. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Relax ‘m Mode een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Relax ‘m Mode onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

7.9. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.

7.10. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of wederverkoop.

7.11. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring en/of krimping van de producten kan optreden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Relax ‘m Mode verzonden facturen dienen door de klant binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De producten zullen na betaling van de factuur aan de klant worden verzonden. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5. In bovenstaande gevallen heeft Relax ‘m Mode voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.6. De klant kan bezwaren tegen de door Relax ‘m Mode verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Relax ‘m Mode kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Relax ‘m Mode een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.7. Alle door Relax ‘m Mode geleverde producten blijven eigendom van Relax ‘m Mode totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Relax ‘m Mode zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de ter beschikking gestelde documentatie, foto’s, teksten, modellen en video’s alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Relax ‘m Mode tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Relax ‘m Mode geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Relax ‘m Mode, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Relax ‘m Mode en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Relax ‘m Mode.

9.4. Alle intellectuele eigendommen op door Relax ‘m Mode ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Relax ‘m Mode, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Relax ‘m Mode geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Relax ‘m Mode is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Relax ‘m Mode plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Relax ‘m Mode vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Relax ‘m Mode recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Relax ‘m Mode en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Relax ‘m Mode gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Relax ‘m Mode kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Relax ‘m Mode onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €250,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Relax ‘m Mode dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Relax ‘m Mode aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Relax ‘m Mode toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Relax ‘m Mode sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Relax ‘m Mode geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Relax ‘m Mode.

10.5. Relax ‘m Mode is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. De klant vrijwaart Relax ‘m Mode voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten van Relax ‘m Mode.

10.7. Relax ‘m Mode is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Relax ‘m Mode is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Relax ‘m Mode is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en leveranties van derden, waar Relax ‘m Mode weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Relax ‘m Mode kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Relax ‘m Mode een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Relax ‘m Mode onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Relax ‘m Mode of Relax ‘m Mode zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Relax ‘m Mode, wanprestatie door leveranciers van Relax ‘m Mode waardoor Relax ‘m Mode haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Relax ‘m Mode of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Relax ‘m Mode tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Relax ‘m Mode in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Relax ‘m Mode, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Relax ‘m Mode voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Relax ‘m Mode;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Relax ‘m Mode zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Relax ‘m Mode vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Relax ‘m Mode behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Relax ‘m Mode overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Relax ‘m Mode zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Relax ‘m Mode in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Relax ‘m Mode worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Relax ‘m Mode aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Relax ‘m Mode.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Relax ‘m Mode te leveren producten voor rekening komt van Relax ‘m Mode, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN RELAX ‘M MODE

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Relax ‘m Mode aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Relax ‘m Mode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Relax ‘m Mode in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Relax ‘m Mode is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Relax ‘m Mode, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, in het aanbod zal Relax ‘m Mode aangeven hoe lang de klant toegang houdt. Relax ‘m Mode streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Relax ‘m Mode besluit materiaal eerder te verwijderen of te verhuizen naar een andere website/leeromgeving, stelt Relax ‘m Mode de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Relax ‘m Mode meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

14.5. De door Relax ‘m Mode aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online cursus mogen nimmer met derden worden gedeeld.

 1. 6. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de cursus en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @relaxmmode en in beperkte mate.

14.7. Tijdens de duur van de online cursus kan de inhoud worden gewijzigd en/of aangevuld.

14.8. Relax ‘m Mode spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus beschikbaar is. Relax ‘m Mode verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.9. De klant kan van de mogelijkheid gebruik maken berichten te plaatsen binnen een Facebookgroep van Relax ‘m Mode en reacties te ontvangen van andere deelnemers van een van de cursussen van Relax ‘m Mode. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden geplaatst. Berichten die de klant binnen het platform plaatst, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Relax ‘m Mode is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Relax ‘m Mode en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Relax ‘m Mode alleen bindend indien en voor zover deze door Relax ‘m Mode uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Relax ‘m Mode spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

15.4. Indien Relax ‘m Mode op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.5. Zowel de klant als Relax ‘m Mode zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

15.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Relax ‘m Mode hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Relax ‘m Mode partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.9. De klant en Relax ‘m Mode zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Relax ‘m Mode en de klant.

versie: januari 2022

Privacyverklaring

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Relax ‘m Mode, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Relax ‘m Mode, gevestigd aan de Vliertwijksestraat 9 te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar linda@relaxmmode.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere Persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via linda@relaxmmode.nl en dan verwijder ik, indien mogelijk, deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1.       Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen,
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2.       Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
 • BTW-ID nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3.       Om een overeenkomst uit te voeren, contact op te nemen voor het persoonlijke kledingadvies, afspraken met je te kunnen maken, je toegang te geven tot te online cursus, de gemaakte producten naar je op te sturen en je na afloop een evaluatieformulier toe te kunnen sturen.

Als je bij mij diensten afneemt dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De overige door jou aangeleverde (persoons-)gegevens
 • Je Instagramaccount

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4.       Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
 • BTW-ID nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5.     Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

6.     Om je mijn nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen.

Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief en de gratis weggever wilt ontvangen sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.

7.     Om jouw review op mijn website en/of social media te kunnen delen.

Als je mij een review hebt gestuurd, publiceer ik deze op mijn website en/of social media kanalen. Als je hiermee akkoord gaat dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Functie / beroep

Wettelijke grondslag: toestemming.

8.     Om effectief advertenties en marketing te kunnen uitvoeren.

Om effectief te kunnen adverteren en te kunnen zien hoe mijn advertenties presteren maak ik gebruik van de Facebook Conversion API. Wanneer je mij via de cookie banner toestemming geeft voor het gebruik van de Facebook Conversion API dan kunnen de volgende gegevens vanaf mijn server naar Facebook gestuurd worden:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Wettelijke grondslag: toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Relax ‘m Mode gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven maak ik gebruik van de Facebook Conversion API om effectief te kunnen adverteren.
Deze techniek wordt pas actief wanneer je hiervoor akkoord geeft in de cookiebanner. 

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn nieuwsbrieven versturen (Mailblue)
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Moneybird en Woocommerce)
 • Mijn webhosting & e-mail verzorgen (Strato)

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Relax ‘m Mode, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Relax ‘m Mode heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 1 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes kunnen worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Je gegevens blijven in ieder geval tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relax ‘m Mode. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar linda@relaxmmode.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Relax ‘m Mode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar linda@relaxmmode.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Relax ‘m Mode verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Relax ‘m Mode accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Relax ‘m Mode om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen.

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Relax ‘m Mode ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, linda@relaxmmode.nl of per post:

Relax ‘m Mode
T.a.v.: Linda Verheijen
Vliertwijksestraat 9
5243 RG Rosmalen

Relax ‘m Mode is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78729793.
Versie: januari 2022